Opći uvjeti poslovanja

Vl. Pronet marketing,trgovina i posredovanje

OIB:98953263181, 22000 Šibenik, RH.


Na ovoj stranici Vam omogućavamo da predstavljene proizvode preko nas kupite direktno od proizvođača,dobavljača ili online trgovina! Proizvode ne kupujete od nas.

Dostava
* 90% proizvoda dolazi unutar 8-18 radnih dana. Rok dostave zna potrajati i do 30 radnih dana.
* Proizvode šalju dobavljači iz SAD-a, Kine, Nizozemske... izravno na Vašu adresu.

* Ukoliko je dobavljač iz EU proizvod Vam može doći već za 5-10 dana.
* Mi nemamo veze s dostavom, ali rješavamo moguće probleme sa dostavom za Vas.
* Ukoliko naručite više proizvoda moguće je da će Vam dolaziti u različitim paketima jer su od različitih dobavljača.

Proizvodi

* Proizvodi, slike proizvoda i opisi proizvoda preuzeti su od dobavljača.
* Mi ne odgovaramo za izgled, funkcionalnost i kvalitetu proizvoda, ali rješavamo probleme s istim.
* Slike proizvoda ilustrativne su prirode te su odabrane od strane dobavljača koji njima želi predstaviti svoj proizvod.

Plaćanje

* Plaćanje se vrši uplatom na naše poslovne račune u pošti, banci ili internet bankarstvom.
* Nakon Vaše uplate, Vašim se novcem plaća proizvod dobavljaču.

Cijene

* Cijene proizvoda konačne su za same proizvode za koje uplaćujete.
U njih je uračunata i poštarina dobavljačima za slanje u naše zemlje.

Reklamacije

* U roku 14 dana od primitka proizvoda imate pravo na reklamaciju istog.

Sigurnost

* Vaša sigurnost naš je prioritet. Omogućujemo 100% sigurnu kupovinu, što znači da ne možete ostati bez željenog proizvoda ili novca. Vaša je jedina dužnost na vrijeme prijaviti problem, dok dobavljači još uvažavaju prijavu problema.
* Vaši su osobni podaci zaštićeni..
* Zbog obveza našeg knjigovodstva prema Poreznoj upravi dužni ste dati svoj OIB. U slučaju krivih podataka odgovarate Vi, a uz to je i moguć gubitak prava na Reklamaciju.

Krajnji kupac je dužan vratiti proizvod dobavljačima (ukoliko želi reklamirati proizvod) kako bi ostvario povrat novca/ponovno slanje. Dobavljači ponekad mogu pristati na povrat novca bez slanja proizvoda nazad no to ovisi isključivo o dobavljaču.

Krajnji kupac je dužan poslati Prijavu nedostataka narudžbe najkasnije 60 radnih dana nakon slanja Reklamacije ili Prijave kašnjenja dostave. U suprotnom kupac nema pravo na povrat novca.

Klijentu se vraća ukupan uplaćeni iznos za reklamirani proizvod umanjen za troškove transakcije, plaćanja i usluge. Primjer: Iznos ukupnih troškova iznosi 11 kn ukoliko je klijent u PBZ-u ili 12 kn ukoliko je klijent u ostalim bankama u Hrvatskoj. Klijent ima pravo iskoristiti ukupan uplaćeni iznos ukoliko je odabrao ponovno slanje proizvoda ili narudžbu drugog proizvoda u istom cjenovnom rangu.

Pronet se obavezuje povrate novca od dobavljača proslijediti krajnjem korisniku u što kraćem roku koji ne smije biti duži od zakonskog roka od 30 dana.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Pronet-posredovanje ne odgovara za štetu nastalu kao razlog što se krajnji kupac oslonio na informacije dane na Facebook i web stranicama Pronete te Dioptre ili koje je dobio od agenata.

Sve proizvode krajnji kupac naručuje i uvozi na svoju odgovornost. Smatra se da je krajnji kupac upoznat sa zakonom o carini svoje države.


Pronet nije odgovoran za nikakve moguće dodatne troškove kao što su lokalne takse i uvozne naknade ukoliko one postoje u državi ili mjestu krajnjeg kupca.

Proizvode sa neprovjerenih online trgovina koji nisu postavljeni od strane Pronet Posredovanja krajnji kupac naručuje na svoju odgovornost.

Proizvode krajnji kupac vraća dobavljačima na svoju odgovornost.

Pronet nije dužan izvršiti povrat novca ukoliko ga nije niti ostvarila od dobavljača iz bilo kojeg razloga. O prihvaćanju reklamacije, povratu novca ili ponovnom slanju odlučuju isključivo dobavljači i internet trgovine preko kojih se proizvod naručio.

Pronet nije dužan izvršiti povrat novca ukoliko je klijent prekršio neku od obaveza korisnika.

Kupnjom preko Pronet posredovanja smatra se da je krajnji kupac upoznat sa svim pravilima i uvjetima korištenja dobavljača i internet trgovina od kojih se proizvod naručuje.

Kupnjom preko Pronet posredovanja smatra se da je krajnji kupac upoznat sa svim pravilima i uvjetima korištenja inozemnih servisa za plaćanje.

NAKNADA ZA UTROŠENO VRIJEME BEZ OBAVLJENE USLUGE.

Pronet ima pravo na jednokratnu naknadu od 20 kn ukoliko je klijentu potrebno izvršiti povrat novca, bez obavljene usluge posredovanja, zbog pogreške klijenta. Ljubaznim i stalnim kupcima ova naknada neće biti naplaćena.PRAVO NA RASKID UGOVORA
(Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača)

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Opće odredbe

Članak 72.

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.

(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.

(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 77.

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.